+37129107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
+37129107155
Apsardzes darbs

Pieteikties mācībām

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Obligāts
Programma ietver šādus mācību priekšmetus:
  •     Apsardzes darbības tiesiskais regulējums,
  •     Apsardzes taktika, tehniskās sistēmas un tehniskie līdzekļi
  •     Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 84.

Valsts nodeva par kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu kopsummā ir 60,00 € (40,00 + 20,00).

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez pārbaudījuma kārtošanas.

Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu bez pārbaudījuma kārtošanas, ne vēlāk kā mēnesi un ne agrāk par trim mēnešiem pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai bez apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas (atbilstoši Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.380 5.pielikumam).

Apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījums nav jākārto personai:

-   kura apguvusi profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (Personu un īpašuma aizsardzība) un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, Iegūstamā kvalifikācija - Apsardzes darbinieks.

​-
   kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus - 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par:

- Fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībāProgramma ir sadalīta moduļos:

  • Pašaizsardzības pamati, uzbrukuma atvairīšana, atbrīvošanās no tvērieniem. (Bloki, izvairīšanās, atbrīvošanās no tvērieniem, pretuzbrukums, sitieni un ti pielietošana.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
  • Aizturēšanas paņēmieni un to pielietošana. (Visi aizturēšanas paņēmieni, kas programmā, un vēl šis tas no manis.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
  • Speciālo līdzekļu izmantošana likumpārkāpēju aizturēšanā. (Visu speclīdzekļu izmantošana.) Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
- Saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
- Objektu apsardzes īpatnībām. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
- Apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; 
- Apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 20; 
- Apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; 
- Apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; 
- Šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; 
- Ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10; 
- Cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu. Kursa ilgums, akadēmiskās stundas – 10;