|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

APSTIPRINU

SIA “DRMC” valdes loceklis

Aleksandrs Uļjaņenko

 Rīga, 2023.gada 2.janvāris

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. Terminu skaidrojums

Personas datu apstrādes Pārzinis – SIA “DRMC” (turpmāk tekstā arī – DRMC), reģ. Nr.: 40003444458, juridiskā adrese Rīga, Kandavas iela 8 - 39, LV-1083, mājaslapa: https://www.drmc.lv/lv,  https://lvpic.lv/, e-pasta adrese: aleksandrs@drmc.lv .

Datu subjekts – fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Klients – jebkura fiziska persona (datu subjekts), kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikuši vēlēšanos izmantot jebkurus DRMC sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem vai par to ir sniegta informācija, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, to reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, tos nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, kā arī datu saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Datu apstrādātājs –ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs vai persona, kura pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarota apstrādāt personas datus.

Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 

2. Privātuma politikas mērķis

Šīs Politikas mērķis ir sniegt informāciju, kā DRMC apstrādā un aizsargā personas datus, nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektiem pārredzamā veidā. Šī Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

 

3. Piemērojamie normatīvie akti

3.1 Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

3.2 Fizisko personu datu apstrādes likums;

3.3 Citi piemērojamie normatīvie akti privātuma, personas datu apstrādes un DRMC sniegto pakalpojumu jomā.

 

4. Datu apstrādātāji

4.1. DRMC apstrādā personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. DRMC savu pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši normatīvam regulējumam ir tiesīgs piesaistīts arī Personas datu apstrādātājus. Sīkākai informācijai par piesaistīties Personas datu apstrādātājiem sazinieties ar DRMC, izmantojot norādīto pasta vai e-pasta adresi.

 

5. DRMC apstrādātie personas dati

Personas datu kategorijas, ko apstrādā DRMC, ir atkarīgas no datu subjekta kategorijas (darbinieks, klients, sadarbības partneris). Lai sniegtu Klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, DRMC apstrādā šādu kategoriju personas datus:

Personu datu kategorijas

Piemēri

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, paraksts (tajā skaitā elektroniskais), personu apliecinošā dokumenta dati (pases vai ID kartes kopija), iepriekšējās izglītības apliecināšana dokumenta kopija, dzimums, iepriekšējas izglītības līmenis un veids, personas fotogrāfija, apliecinošs dokuments par vārda vai uzvārda maiņu, izglītības programmas izvēle

Personas kontaktinformācija

Faktiskā un deklarētā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs

Līguma dati

Klienta līguma numurs, klienta reģistrācijas datums, statuss

Norēķinu dati

norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

Saistību izpildes dati

apmācību vēsture, norēķina dati

Apmeklētības dati

dati par katru apmācību dalībnieku par apmeklētajām nodarbībām

Apmācību dati

informācija par apmācāmo sekmēm

Sīkdatnes

dati par DRMC mājaslapas apmeklēšanu 

Fotogrāfijas un attēli

fotogrāfijas izglītības programmas apliecinošu dokumentu izgatavošanai fotogrāfijas no DRMC pasākumiem, foto uzņemšanas datums, personas fotogrāfija

Video dati

Video no DRMC pasākumiem, ierakstīšanas datums

Saziņas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss

Citi

dati, kurus Datu objektus pats paziņo DRMC

 

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

6.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai DRMC varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Datu subjektu, nepieciešams veikt noteiktu kategoriju personas datu apstrādi gan pirms līguma noslēgšanas, gan jau noslēgta līguma darbības laikā. Pieteikšanās uz DRMC izsludinātiem pasākumiem (mācību kursiem, semināriem) vai reģistrācija tiek uzskatīta par darbībās, kas virzītas uz līguma noslēgšanu.

6.2. Juridiska pienākuma izpilde – DRMC ir pienākums apstrādāt noteiktus personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību iestāžu likumīgiem informācijas pieprasījumiem, kā arī sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm.

6.3. Mācību centra leģitīmas intereses – ievērojot DRMC intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, DRMC ir tiesības apstrādāt personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. DRMC likumīgās (leģitīmās) interesēs ietilpst:

– veikt saimniecisko darbību;

– sniegt kvalitatīvus pakalpojumus;

– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

– nodrošināt līguma saistību izpildi;

– apstrādāt Klientu datus, nosūtot tos citiem DRMC sadarbības partneriem kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai;

– saglabāt Klienta pieteikumus un iesniegumus, tajā skaitā tos, kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājaslapās;

– analizēt DRMC mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

– segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

– izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

– veikt tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam izteikt jaunus un/vai individuālus DRMC pakalpojumu piedāvājumus, ja vien normatīvie akti nenosaka piekrišanu kā obligātu;- reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus, ja vien normatīvie akti nenosaka piekrišanu kā obligātu;

– novērst noziedzīgos nodarījumus;

– nodrošināt DRMC pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;

– nodrošināt efektīvus Mācību centra pārvaldības procesus;

– vairot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

– nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

– administrēt maksājumus;

– vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

– informēt sabiedrību par savu darbību.

 

6.4. Vitāli svarīgu interešu aizsardzība – DRMC ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgās intereses, piemēram, lai veselības vai dzīvības apdraudējumu.

6.5. Datu subjekta piekrišana – jebkāda citāda iepriekš neminēta personas datu apstrāde tiek veikta tikai un vienīgi balstoties uz Datu subjekta piekrišanu. Datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DRMC apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Datu subjekta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski vai rakstiski. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

 

7. Personas datu apstrādes nolūki

7.1. mācību procesa nodrošināšanai (Klienta reģistrācijai, normatīvo aktu prasībām atbilstošo dokumentu izstrādei, programmas apguves apliecinošu dokumentu izgatavošanai).

7.1.1. pieaugušo neformālās izglītības programmas ietvaros:

• vārds, uzvārds;

• personas kods;

• iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju (ja attiecināms);

• personas identitāti apliecinošs dokuments.

 

7.1.2. profesionālās pilnveides un tālākizglītības izglītības programmas ietvaros:

• vārds, uzvārds;

• personas kods;

• iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju;

• personas identitāti apliecinošu dokumentu.

• personu fotogrāfiju

 

7.1.3. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

7.1.4. klientu apkalpošanai;

7.1.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

7.1.6. norēķinu administrēšanai;

7.1.7. parādu atgūšanai un piedziņai;

7.1.8. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

7.1.9. jaunu mācību virzienu attīstībai;

7.1.10. apmācības pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem.

 

7.2. lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. sk.,:

7.2.1. jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Klientu statistisko datu apstrāde;

 

7.3. lai veidotu un uzturētu DRMC iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. lai sniegtu nepieciešamo informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

7.5. lai nodrošinātu DRMC darbību, tajā skaitā darbības drošību.

7.6. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu DRMC.

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

8.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

8.2.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.2.2. apstrādājot Klientu personas datus, DRMC var veikt profilēšanu, lai veidotu un izteiktu individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Datu subjektam tiesiskas sekas. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to DRMC.

8.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

8.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad DRMC izvērtē, vai Datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

8.5. Saņemt informāciju, vai DRMC apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

8.6. Saņemt savus personas datus, ko Datu subjekts ir sniedzis DRMC un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

8.7. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (Klientiem tiek sūtīts komercpaziņojums, lai Klienti vienmēr tiktu informēts par jauniem un/vai tieši Klientiem izveidotiem pakalpojumiem), par to informējot DRMC rakstiski nosūtot elektronisko pieprasījumu uz norādīto e-pasta adresi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.

8.8. Vērsties pie DRMC vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

 

9. Sīkdatņu noteikumi

9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, DRMC izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

9.3.1. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

9.3.2. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

9.3.3. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Mācība centra pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

9.4. Sīkdatnes ļauj DRMC sekot līdzi mājaslapas datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājaslapu – DRMC izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu mājaslapu.

9.5. DRMC izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājas lapu lietošanas pieredzi:

9.5.1. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

9.5.2. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

9.6. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

9.7. Apmeklējot DRMC mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

9.8. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

9.9. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

 

10. Personas datu glabāšanas ilgums

DRMC glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

10.1. ir spēkā ar Datu subjektu noslēgtais līgums;

10.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.3. tas ir nepieciešams Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.4. ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

11. Personas datu aizsardzība

11.1. DRMC nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DRMC pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas.

11.2. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt personas datus saviem nolūkiem.

11.3. DRMC neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DRMC.

 

12. Personas datu koplietošana

DRMC var kopīgot personas datus ar:

12.1. partneriem (piem. Valsts izglītības attīstības aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra u.c.) vai institūcijām (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas Domes Labklājības departamenta Rīgas Sociālais dienests, Valsts izglītības informācijas sistēma u.c.), kas iesaistītas Klientu izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;

12.2. parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

12.3. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Mācību centram ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

12.2. DRMC ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

13.3. DRMC izsniegs personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

13.4. DRMC izsniegs izziņas par apmācību, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, periodu, kursu, izglītības programmas nosaukumu tikai ar izglītojama pieprasījuma noradot izziņas mērķi.