Grāmatvedības kursi profesionālās tālākizglītības programmā "Grāmatvedība"​​​Kursos iegūstamā kvalifikācija - Grāmatvedis, trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis/4. LKI līmenis. 


Programmas īstenošanas
laiks, akadēmiskās stundas – 960 (1,5 gadi).

  Akreditācijas termiņš - līdz 31.08.2022.


Grāmatvežu kursu programmas mērķis ir  sagatavot grāmatvedi, kas spējīgs veikt saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.
   

Apgūstot grāmatvežu kursos paredzēto programmu, obligāto kvalifikācijas praksi un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, saņemsiet valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju «Grāmatvedis» (3. kvalifikācijas līmenis/ ) un  profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Grāmatvežu kursu izglītības procesā iegūsiet zināšanas un  prasmes:

1.   Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu;

2.   Piemērot divkāršo konta ieraksta metodi;

3.   Pielietot grāmatvedības formas;

4.   Reģistrēt saimnieciskos darījumus;

5.   Aprēķināt nodokļus;

6.   Aprēķināt darba samaksu;

7.   Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar nepieciešamo informāciju;

8.   Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus;

9.   Uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus;

10. Uzskaitīt pašu kapitālu;

11.    Uzskaitīt saistības;

12.    Veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju;

13.    Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;

14.    Aprēķināt izmaksas.

Grāmatvedības kursu programma ietver šādus mācību priekšmetus:

 •   Finanšu grāmatvedība;
 •   Vadības grāmatvedība;
 •   Nodokļi un nodevas;
 •   Grāmatvedības organizācija uzņēmumā;
 •   Uzņēmējdarbības ekonomika;
 •   Dokumentu pārvaldība
 •   Darba likumdošana; 
 •   Informatīvās tehnoloģijas.Datorzinības un grāmatvedības  programmas.
 •   Profesionālā svešvaloda
 •   Lietišķo attiecību psiholoģija
 •   Sabiedrības un cilvēka drošība
   

Kursa kopējās izmaksas – 1220,00 euro.