|
Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu
|

Uzņēmumu revīzija

Apgūstiet uzņēmumu revīziju  pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas "Uzņēmuma revīzija".

Programmas īstenošanas laiks, akadēmiskās stundas – 220.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Sniegt zināšanas par revīzijas lomu tirgus ekonomikas apstākļos, revīzijas procesu un būtību, starptautiskiem revīzijas standartiem un praktiskās iemaņas uzņēmuma revīzijas procedūrā.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

1. orientēties Latvijas Republikas revīziju reglamentējošajos normatīvajos aktos;

2. argumentēti izteikt savu viedokli;

3. profesionālās ētikas principi;

4. starptautisko revīzijas standartu izmantošanas pamati;

5. bilances posteņu revīzijas pamati;

6. darbs komandā;

7. informācijas iegūšanas metodes.

Programma ietver šādus mācību priekšmetus:

  •   Mazo un vidējo uzņēmumu revīzija (iekšējais un ārējais audits).​
  •   Lietvedība;
  •   Saskarsmes psiholoģija;
  •   Darba un saimnieciskās tiesības


    Priekšzināšanu līmenis kvalificēts grāmatvedis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir nepieciešamas priekšzināšanas).